logowhite.png

Fokusområder

Blockchain og Internet of Things

Hvad er Cirkulær Økonomi?

En ramme for en økonomi, der er genoprettende og regenerativ af design.”- Ellenmacarthurfoundation

Den nuværende industrielle udvindingsmodel opererer indenfor et lineært økonomisk mindset, præget af ’tag-brug-smid-væk’ kulturen. Cirkulær økonomi gør op med dette, og har til formål at skabe en bæredygtig forretningsmodel med positive samfundsfordele. Dette indebærer blandt andet konvertering til forbrug af vedvarende ressourcer, og at designe spild samt affald ud af forretningen. Cirkulær økonomi sikre økonomisk, naturlig og social vækst. Det er baseret på tre principper:

Forretningsudvikling

Forbinde ressourcekredsløb

Drivhusgasreduktion

Environmental Social Governance

 • Design affald og forurening ud af ligningen

 • Hold produkter og materialer i brug

 • Genopret naturlige systemer

Materielle Ressourcer

Net Positiv Indvirkning

 • Med Blockchain-as-a-Service (BaaS) og Internet of Things (IoT), såsom Smart Tags eller QR-koder, muliggør vi gennemsigtighed i hele forsyningskæden. 4IR-teknologier leverer digitale løsninger, der gør det muligt for virksomheder at kommunikere ud og bygge bro til forbrugeren.

 • Digitale pas kan give virksomheder og forbrugere adgang til alt fra produktets kvalitet til sociale, miljømæssige og etiske hensyn til hvordan man forbruger eller afskaffer. De er ideelle til cirkulære økonomiske løsninger såsom produkt-som-en-tjeneste, da de muliggør observering, livscyklusstyring, eftersalgsservice, tilbagelevering, genanvendelsesinstruktioner eller sikring af kredsløb.

 • BaaS og IoT'er muliggør også digitale ‘carbon credit’ økosystemer og kan fungere som forebyggende foranstaltninger, eliminere ‘greenwashing’ aktører, muliggøre peer-to-peer-interaktion og forhindre korruption gennem decentralisering.

 • Industrielt restprodukt, biprodukt og affaldsstrømme kan meget vel ledes tilbage som input eller råmateriale igen. Vi kortlægger, matcher og forbinder ressourcer, finder symbioser og undersøger potentialet for at åbne eller lukke værdikæder og kredsløb.

 • En reducering af drivhusgasser og succesfulde emissionsreduktioner af økonomier og forsyningskæder kan ofte findes inden for virksomheders værdikæder. Vi fokuserer både på ‘Carbon-offsetting’ og ‘Carbon-insetting’, og ser på undvigelse, afskaffelse, fangst og lagring af kulstof via teknologiske og biogene kilder. Drivhusgasreduktion kan generere ‘carbon credits’ og yderligere tilskynde til ‘carbon-markets’.

 • Implementering af cirkulær økonomiske metoder kan have en direkte og positiv effekt på jeres virksomheds ‘ESG’ estimering.

 • Råvarer og deres tilknyttede forsyningskæder er nøglen til omkostninger, kvalitet, og bæredygtighedsforanstaltninger. De repræsenterer muligheder og barrierer for cirkulære økonomiske potentialer.

 • Virksomheder har indvirkning på miljøet og samfundet. Nogle er negative, andre positive. For at en virksomhed kan være net-positiv, skal sidstnævnte opveje det førstnævnte. Med andre ord: Naturen og samfundet skal have større gavn af virksomheden end uden. Vi udvikler NPI’er, eller net-positive tilgange, der koncentrerer sig om "at lægge mere i end, der tages ud".

 • At søge mod symbiotiske økonomier og værdikæder kan ofte føre til nye, til tider atypiske, og spændende partnerskaber, hvilke kan skjule sig på tværs af markeder og landegrænser.
   

 • At arbejde i partnerskab med leverandører skaber tillid, hvilket giver større gennemsigtighed i forsyningskædeaktiviteter og hjælper med at identificere mulighederne for reducering af drivhusgasser, der skaber fælles værdi for alle.

 • Udforskning af interne og eksterne cirkulære muligheder kan ofte føre til flere og gensidige fordele. Fra reducering af omkostninger til nye indtægtskilder kan cirkulær forretningsudvikling være en værdifuld døråbner.

Partnerskaber og Symbioser

 • Gennem udforskning, idegenerering og inkrementel, eller radikal, innovation er vi med til at drive tidlige projektfaser.

Forskning og Udvikling

Vores fremgangsmåde bygger på tre simple trin.

"Kortlæg, Identificer, Anvend"

tree center.png
tree left.png
treeright.png
stablo.png

En Tre-Trins Proces

Kortlæg

Identificer

Anvend

Vi kortlægger energikilder.

Vi vurderer niveauet for cirkulær økonomi.

Vi undersøger potentialet for innovation.

Vi identificerer og analyserer centrale fokusområder.

Vi udformer scope og vælger “sweet spots”.

Vi selekterer og kategoriserer nødvendige værktøjer.

Vi effektuerer.

Vi implementerer.

Vi leverer.

Metode